Brandbeveiliging

De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. 
Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. 
Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkómen is veel beter én goedkoper dan blussen.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten of zelfs sprinklers. Maar ook door veiligheid te organiseren. Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Quinteq Security zorgt voor een PvE (Programma van Eisen) voor een brandmeldinstallatie conform de Regeling Brandmeldinstallaties NEN 2535 en ontruimingsinstallaties NEN 2575.
Dit plan wordt nauwkeurig afgestemd en besproken met de eisende partijen en in detail uitgewerkt alvorens tot installatie kan worden overgegaan.